BRUGERVILKÅR
Formål
www.komponentpriser.dk (herefter Hjemmesiden) er en online tjeneste,
der inden for maskinbranchen formidler kontakt mellem på den
ene side parter, der har brug for design/produktion af tekniske løsninger
(herefter Udbydere) og på den anden side parter, der ønsker at give
tilbud på sådanne løsninger (herefter Leverandører).

Hjemmesiden drives af Komponentpriser ApS (herefter Komponentpriser).

Udbyderne har via Hjemmesiden mulighed for at beskrive den opgave,
der ønskes løst, og Leverandørerne har mulighed for at give tilbud på
løsning heraf. Efter kontaktformidlingen via Hjemmesiden indgår Udbyderen
og Leverandøren aftaler direkte med hinanden, og udfærdigelsen
af de konkrete aftaler sker således uden Komponentprisers medvirken.

1. Brugerkonti
For at kunne benytte Hjemmesiden aktivt, skal man både som Udbyder
og som Leverandør oprette en brugerkonto med en række obligatoriske
oplysninger.

Brugerkontoen er personlig og kan kun oprettes af en virksomhed med
et gyldig CVR-nr. Enhver virksomhed må maksimalt oprette én Udbyderkonto
eller én Leverandørkonto. Kontoen må kun benyttes af en
fysisk person, der er ejer af eller ansat i virksomheden.

Ved oprettelsen angives et kodeord, der ikke må videregives til andre.

2. Upload af materiale og rettigheder hertil
Ved oprettelse af en opgave på Hjemmesiden har Udbyderen mulighed
for at uploade materiale, herunder beskrivelse, billeder, arbejdstegninger,
styklister mv.

Ved afgivelse af tilbud har Leverandøren ligeledes mulighed at uploade
materiale.

Ved upload af materiale skal både Udbydere og Leverandører sikre sig,
at dette ikke krænker andres rettigheder. Der bør således som ud-
gangspunkt alene uploades eget materiale. Komponentpriser påtager
sig ikke at kontrollere og er ikke ansvarlig for overholdelsen heraf.

3. Adgang til og brug af uploadet materiale
Ved upload af materiale accepterer Udbyderen, at Komponentpriser og
alle Leverandører får adgang til materialet via Hjemmesiden.

Uploadet materiale vil af Komponentpriser ikke blive brugt, videregivet
eller videresolgt til tredjemand. Komponentpriser erhverver ingen
rettigheder til uploadet materiale, med undtagelse af en tidsubegrænset
ret til at gøre materialet tilgængeligt for Udbydere og Leverandører.

Udbydere og Leverandører accepterer ved oprettelsen af brugerkonti,
at materiale hvortil man får adgang via benyttelsen af Hjemmesiden
skal behandles fortroligt og ikke må bruges, videregives eller videresælges
til tredjemand uden samtykke fra den part, der har uploadet materialet.
Komponentpriser påtager sig ikke noget ansvar for Udbydernes
og Leverandørernes overholdelse heraf.

4. Ansvar for aftaleindgåelse og opfyldelse aftaler
Da Hjemmesiden alene virker som formidler af kontakt mellem Udbydere
og Leverandørerne, har Udbyderne og Leverandørerne selv ansvaret
for udformning af de konkrete aftaler mellem parterne og for opfyldelse
af indgåede aftaler.

Komponentpriser er således uden ansvar i enhver henseende for sådanne
aftaler, herunder men ikke begrænset til Leverandørernes oplysninger
om og levering af løsninger og Udbydernes betalingsevne og –
vilje.

Såfremt Udbydere eller Leverandører oplever manglende overholdelse
af indgåede aftaler, er disse velkomne til at kontakte Komponentpriser
herom. Det står herefter Komponentpriser frit for, om sådanne oplysninger
skal medføre en reaktion fra Komponentpriser, herunder sletning
af uploadet materiale uploadet på Hjemmesiden eller af brugerkonti.

5. Generelt vedrørende brug af tjenesten
Komponentpriser er berettiget til på enhver måde og til enhver tid at
ændre i Hjemmesidens udseende og funktioner med de virkninger sådanne
ændringer måtte have for Udbydere og Leverandører samt materiale
uploadet på Hjemmesiden af disse.

Det er ikke tilladt for Udbydere eller Leverandører at anvende Hjemmesiden
i strid med dens formål. Det er således ikke tilladt at anvende
Hjemmesiden til at spamme eller på anden måde chikanere Komponentpriser, Udbydere eller Leverandører, eller at anvende Hjemmesiden
til markedsføring, jobannoncering, jobsøgning e.l.

Komponentpriser er til enhver tid berettiget til at slette profiler og
materiale uploadet på Hjemmesiden uden forudgående varsel.

6. Priser, betaling og opsigelse
Udbydere kan oprette en brugerkonto og benytte Hjemmesiden uden
betaling.

Såvel Udbyderne som Leverandørerne kan benytte Hjemmesiden til
oprettelse af opgaver og afgivelse tilbud uden særskilt betaling herfor.

Komponentpriser beregner således ikke noget vederlag eller nogen
kommission herfor.

Komponentpriser beregner heller ikke noget vederlag eller nogen
kommission for efterfølgende aftaler, der indgås mellem Udbydere og
Leverandører på baggrund af den kontakt, der er formidlet via Hjemmesiden.

Leverandører betaler abonnement for en brugerkonto. Leverandøren
kan vælge et månedsabonnement (minimum 6 måneder) eller et årsabonnement.
De til enhver tid gældende abonnementspriser fremgår af
Hjemmesiden, og Leverandøren accepterer ved oprettelsen af en brugerkonto
disse priser. Oprettelse af en brugerkonto eller fornyelse af
abonnement, sker til de på tidspunktet for oprettelsen eller fornyelsen
gældende priser, således som disse fremgår af Hjemmesiden.

Abonnementsperioden samt adgang til at benytte Hjemmesiden regnes
fra datoen for Komponentprisers registrering af Leverandørens betaling
af abonnementet.

Betaling kan ske ved faktura eller via Epay.

Ved betaling via Epay skal der ved oprettelsen afgives oplysninger om
betalingskort. Efterfølgende ændring af kortoplysninger kan ske på
Hjemmesiden under ”Min profil”. Kvittering(er) for abonnementskøb
kan ses på Hjemmesiden under ”Min profil”.

Et abonnement fornyes automatisk ved periodens udløb og løber således,
indtil aftalen opsiges af Leverandøren eller Komponentpriser.

Der fremsendes kvittering ved hver trækning til angivene Emailadresse. 

Ved ændringer i abonnementet afgives en skriftlig besked  til angivne Emailadresse

Opsigelse fra Leverandørens side skal ske senest 1 måned før udløbet
af indeværende abonnementsperiode for at have virkning for den
næstkommende abonnementsperiode. Opsigelsen skal være skriftlig og
fremsendes pr. e-mail til admin@komponentpriser.dk.